Екологична ниша

Екологична ниша е мястото, което популацията на даден вид заема в биоценозата и функцията,която тя изпълнява в нея. Тя зависи от приспособеността на популацията към абиотичните фактори на средата и от сложните и биотични взаимоотношения с популациите на другите организми.

Обособяването на екологични ниши е начин за намаляване на конкуренцията, което увеличава възможностите на популацията за адаптиране в рамките на биоценозата. Терминът Екологична ниша е въведен от Гринел за обозначаване на най-дребната еденица на разпространение на вида. Елтън подчертава, че нишата е мястото на дадения организъм в биотичната среда, в смисъла на неговите хранителни връзки.